Уведомление за поверителност, касаещо играта „Триковете на Queen’s ”

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

 

 1. Администратор на Вашите лични данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловешка, п.к.5548, с ЕИК: 110558022

Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47

Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236

13.1. Адрес за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

13.2. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за целите на играта, организирана от „Тимбарк България“ ЕООД, и от „Некст Ди Си”ООД, в качеството си на изпълнител. .

Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

За участниците в играта в периода на BG-mamma:

-  псевдоним

За участниците в играта в периода на уебсайта:

 • Име
 • Телефонен номер

За спечелилите участници:

 • три имена;
 • телефонен номер, пълен адрес за доставка,
 • други данни, предоставени от Вас чрез участие в играта.

13.3. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

13.4. Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта за целта на настоящата игра.

13.5. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

13.6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

13.6.1. За участниците в играта: 30 дни, след тегленето на печелившите

13.6.2. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

13.7. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от играта.

 • Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
 • Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13., т.13.1. по-горе.
 • Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13, т.13.1. по-горе.
 • Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България
 • Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни