Правила за провеждане на играта “Триковете на Queen’s”

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР

Играта “Триковете на Queen’s” се провежда на страница www.tricks.queens.bg и в специалната тема на www.BG-mamma.com с Изпълнител агенция „Некст Ди Си”  ООД и  Организатор „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, адрес с. Казачево,  Област Ловеч, ЕИК 110558022.

Вземайки участие в играта, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта “Триковете на Queen’s” (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на страницата www.tricks.queens.bg и в специалната тема на www.BG-mamma.com за периода на нейната активност.

 

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 1. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
 2. Играта е с продължителност от 14.09.2020 до 31.10.2020 г. След посочената дата промоцията се прекратява.
 3. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на специално създадена затова страница за играта tricks.queens.bg и в специалната тема на www.BG-mamma.com за периода на нейната активност.

 

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.
  • В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия, без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
  • При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

 

Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ

 1. За да участва в Играта потребителят трябва да е споделил текст с описание на свой трик в специалната тема в BG-mamma.com до 23:59 на 04.10 или в официалната страница на активацията от 00:00 на 04.10 до 23:59 на 31.10
 2. С поставянето на коментар в специалната тема в BG-mamma.com участникът автоматично се съгласява с правилата на играта. С изпращане на трик в сайта на играта www.tricks.queens.bg участникът трябва да потвърди на определените за това места, че се съгласява с Официалните правила.
 3. На сайта на играта tricks.queens.bg, след попълване на текст с описание на своя трик, участникът трябва да попълни в обозначените за това места своите име и телефонен номер, за да може да участва за награда.

 

Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ

 1. Наградите в Играта “Триковете на Queen’s” са общо 21, от които 9 броя Queen’s box и 12 броя Queen’s сет.

Queen’s box съдържание – 1 бр. Bluetooth колонка Queen’s, 1 бр. силиконова форма за лед, 1 бр. кутия натурален сок Queen’s 1L, 1 бр. комплект мерителни лъжички, 1 бр. нефритен масажен ролер за лице;

Queen’s сет съдържание – 4 кутии натурален сок Queen’s 1L;

 • Печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата tricks.queens.bg и ще получат обаждане по телефона, за да бъдат известени, че са спечелили, печелившите участници от www.BG-mamma.com ще бъдат публикувани на страницата www.tricks.queens.bg и ще бъдат уведомявани чрез лично съобщение в рамките на сайта www.BG-mamma.com.
 • Датите за теглене на печелившите са:

Седмица 1 – 21.09.2020

Седмица 2 – 28.09.2020

Седмица 3 – 05.10.2020

Седмица 4 – 12.10.2020

Седмица 5 – 19.10.2020

Седмица 6 – 26.10.2020

Седмица 7 – 02.11.2020

Единният индификатор на всеки печеливш участник в активния период на играта в BG-mamma.com e неговият псевдоним. Единният индификатор на всеки печеливш участник в активния период на сайта www.tricks.queens.bg е неговият телефонен номер, чрез който той ще бъде обявяван и в сайта. Последните 3 символа от всеки печеливш телефонен номер (напр. 0887 653 ***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.tricks.queens.bg

 1. Наградите се изпращат на посочените от печелившите адреси изцяло за сметка на Организатора.
 2. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят коректни лични данни в специално създадена страница на сайта на промоцията в момента на научаване за печелене на съответната награда.
 3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
 4. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
 5. Всички награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 20 работни дни, след като участникът е попълнил необходимите данни за извършване на доставката. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора и участника губи правото си да я получи. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 20 (двадесет) дни, след обявяването му като спечелил участник, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
 6. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организирането и провеждането на Играта, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.
 7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта или получаване на награда, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
 8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта.
 9. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

Раздел VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Администратор на Вашите лични данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловешка, п.к.5548, с ЕИК: 110558022

Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47

Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236

13.1. Адрес за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

13.2. Вашите лични данни ще бъдат обработвани за целите на играта, организирана от „Тимбарк България“ ЕООД, и от „Некст Ди Си”ООД, в качеството си на изпълнител. .

Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

За участниците в играта в периода на BG-mamma:

-  псевдоним

За участниците в играта в периода на уебсайта:

 • Име
 • Телефонен номер

За спечелилите участници:

 • три имена;
 • телефонен номер, пълен адрес за доставка,
 • други данни, предоставени от Вас чрез участие в играта.

13.3. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

13.4. Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта за целта на настоящата игра.

13.5. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

13.6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

13.6.1. За участниците в играта: 30 дни, след тегленето на печелившите

13.6.2. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

13.7. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от играта.

 • Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
 • Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13., т.13.1. по-горе.
 • Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13, т.13.1. по-горе.
 • Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България
 • Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни

 

Раздел VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИ

 1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на www.tricks.queens.bg. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 14 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 3. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.
 4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентният граждански съд.
 6. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
 7. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.
 8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
 9. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
 10. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 11. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към www.tricks.queens.bg, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 12. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.
 13. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях идеи за предизвикателства, снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.